Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Opdrachtformulier: Het te hanteren formulier waarin de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer c.q. uitvaartverzorger gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de overeenkomst door de uitvaartverzorger worden geleverd.

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger een overeenkomst sluit.

1.3. Overeenkomst: De tussen de opdrachtgever en de uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst betreffende een uitvaartverzorging.

1.4. Toeleverancier: De partij die aan de uitvaartverzorger zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

1.5. Uitvaartverzorger: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit.

1.6. Uitvaartverzorging: De gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een met de opdrachtgever overeengekomen adres.

1.7. Verschotten: De geldbedragen die door de uitvaartverzorger ten behoeve van de opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald of reeds zijn betaald in het kader van nakoming van de overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van de overeenkomst en de daaraan voorafgaande pre-contractuele verhouding. 2.2 Afwijkende voorwaarden of afwijkingen in de onderhavige voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de uitvaartverzorger zijn aanvaard of zijn bevestigd en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

2.3 De uitvaartverzorger dient voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en opdrachtformulier

3.1 De uitvaartverzorger maakt – indien mogelijk – gebruik van een opdrachtformulier welk formulier door de opdrachtgever en de uitvaartverzorger dient te worden ondertekend. De opdrachtgever is gehouden aan en staat er voor in dat het opdrachtformulier juist en volledig wordt ingevuld.

3.2 De opdrachtgever dient de uitvaartverzorger tijdig alle voor de uitvaartverzorging relevante en naar het oordeel van de uitvaartverzorger noodzakelijke gegevens van de overledene en de opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal.

3.3 In het opdrachtformulier worden de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de overeenkomst door de uitvaartverzorger worden geleverd c.q. uitgevoerd. Tussentijdse wijzigingen zullen door de uitvaartverzorger schriftelijk aan de opdrachtgever worden bevestigd, tenzij dit als gevolg van het te hanteren tijdspad niet meer mogelijk mocht zijn.

Artikel 4 – Prijzen en pro memorie posten

4.1 De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW.

4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door de uitvaartverzorger op basis van de overeenkomst worden geleverd, worden voor zover mogelijk vermeld op het opdrachtformulier.

4.3 Indien op het moment van het sluiten van de overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal de uitvaartverzorger een pro memoriepost opnemen.

4.4 De uitvaartverzorger zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de pro memorieposten aan de opdrachtgever doorgeven.

4.5 De opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro memorieposten, de overeenkomst in overleg met de uitvaartverzorger wat betreft de pro memorieposten te wijzigen, tenzij de uitvaartverzorger in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

4.6 De uitvaartverzorger zal indien de opdrachtgever daarom verzoekt een kopie van de nota’s van de toeleveranciers verstrekken.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden

5.1 De aangifte van het overlijden zal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door de uitvaartverzorger worden gedaan op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

5.2 Zodra de opdrachtgever kennisneemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze de uitvaartverzorger daarover onverwijld in te lichten.

5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal de uitvaartverzorger bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan de uitvaartverzorger worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 – Tijdstip van levering

6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen de opdrachtgever en de uitvaartverzorger.

6.2 De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

6.3. Indien de levering van één of meer zaken en/of diensten door onverwachte omstandigheden niet kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip zal de uitvaartverzorger de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Partijen zullen dan in overleg een nieuwe datum vaststellen.

Artikel 7 – Drukwerken

7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan e-mail) tijdig aan te leveren of goed te keuren.

7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door de uitvaartverzorger voor rekening van de opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

7.3 De uitvaartverzorger kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/ of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst en de noodzaak van rectificatie daarbij aan uitvaartverzorger toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever en is de uitvaartverzorger niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.

7.4 De uitvaartverzorger zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of plaatsing in de gekozen media, zal de uitvaartverzorger dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen.

7.5 Indien de uitvaartverzorger heeft voldaan aan de hiervoor in dit lid 4 bepaalde zijn de gevolgen van te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Verzekeringen

8.1 De opdrachtgever kan verzekeringspolis(sen), waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger draagt dan zorg voor een deugdelijk bewijs van ontvangst. De uitvaartverzorger is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).

8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan wordt de uitvaartverzorger hierbij door de opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de uitkering te innen en deze in mindering te brengen op de aan de uitvaartverzorger toekomen bedragen en een eventueel overschot uit te betalen aan de rechthebbende.

8.3 De uitvaartverzorger staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en). De tijdige betaling van de aan de uitvaartverzorger toekomende bedragen kan niet afhankelijk worden gesteld van een uitkering door de verzekeringsmaatschappij(en), tenzij partijen ter zake anders schriftelijk overeen komen.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Indien de uitvaartverzorger in het kader van de overeenkomst aan derden voorschotten dient te betalen, zal de opdrachtgever deze op eerste verzoek omgaand aan de uitvaartverzorger voldoen.

9.2 De opdrachtgever zal de uitvaartnota van de uitvaartverzorger betalen binnen veertien dagen na factuurdatum en is jegens de uitvaartverzorger van rechtswege in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.

9.3 Bij contante betaling wordt door de uitvaartverzorger een bewijs van betaling verstrekt.

9.4 De betalingstermijn geldt als fatale termijn. De uitvaartverzorger is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn en is gelijk aan 1% per maand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt berekend. De opdrachtgever is derhalve van rechtswege in verzuim wanneer niet tijdig is betaald zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

9.5 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 4 van dit artikel is de uitvaartverzorger gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00 en indien van toepassing te vermeerderen met de geldende BTW.

Artikel 10 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 De uitvaartverzorger zal bij zijn werkzaamheden de zorg van goed opdrachtnemer in acht nemen.

10.2 De uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn.

10.3 De uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor schade en de gevolgen in de ruimste zin van het woord die het gevolg is/zijn van niet nakoming door de opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.1. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.

10.4 Indien de uitvaartverzorger wordt aangesproken door een derde voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarvoor hij niet aansprakelijk is, zal de opdrachtgever de uitvaartverzorger vrijwaren en schadeloos stellen.

10.5 De uitvaartverzorger kan onverminderd het bepaalde in 10.2 en 10.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade en de gevolgen die zijn ontstaan of zullen ontstaan als gevolg van een tekortkoming van de door de uitvaartverzorger ingeschakelde derde(n).

10.6 Indien de uitvaartverzorger aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen de uitvaartverzorger verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de uitvaartbranche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. De schade inclusief rente en kosten wordt in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium exclusief BTW en verschotten dat door de opdrachtgever aan de uitvaartverzorger is betaald dan wel betaald dient te worden.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij de uitvaartverzorger schriftelijk ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg , dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de uitvaartverzorger ingediend worden.

11.3 De uitvaartverzorger zal binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht met de opdrachtgever in overleg treden omtrent de afwikkeling van de klacht.

Artikel 12 – Opdrachtgever

12.1 Ongeacht of de opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de opdrachtgever de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. De opdrachtgever is derhalve gehouden de aan de uitvaartverzorger toekomende bedragen tijdig te voldoen.

12.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat de uitvaartverzorger opdrachtgever hierop heeft gewezen.

Artikel 13 – Uitvoering De uitvaartverzorger is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Elk geschil tussen de opdrachtgever en de uitvaartverzorger betreffende de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, ook al wordt dit geschil slechts door één hunner als zodanig benoemd, zal zowel door de opdrachtgever als de uitvaartverzorger kunnen worden voorgelegd aan de door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen aangestelde Ombudsman. Het adres van de Ombudsman zal op eerste verzoek aan de Opdrachtgever worden verstrekt.

14.2 Een geschil wordt door de Ombudsman slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst aan de uitvaartverzorger overeenkomstig deze algemene voorwaarden heeft voorgelegd. Uiterlijk 13 weken nadat de klacht aan de uitvaartverzorger is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk aan de Ombudsman te worden voorgelegd.

14.3 Wanneer de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Ombudsman, is de uitvaartverzorger aan deze keuze gehouden.

14.4 Wanneer de uitvaartverzorger een geschil behandeld wil zien door de Ombudsman, stelt hij de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte. De uitvaartverzorger kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de opdrachtgever niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met de behandeling van het geschil door de Ombudsman. Indien de opdrachtgever niet instemt of niet tijdig reageert, zal de uitvaartverzorger het geschil kunnen voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.

14.5 De Ombudsman doet uitspraak overeenkomstig het reglement van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Het reglement van deze stichting wordt op eerste verzoek aan de opdrachtgever toegezonden.

14.6 De beslissing van de Ombudsman wordt door partijen aangemerkt als een bindend advies.

14.7 Bij toewijzing van een geldelijke vergoeding aan de opdrachtgever garandeert de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen betaling daarvan tot ten hoogste € 5.000,-.

14.8 De uitvaartverzorger behoudt zich het recht voor om een betalingsgeschil direct voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.

14.9 Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde Ombudsman is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

14.10 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.